ÔNG TRƯƠNG VĂN MẪN – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

3edff243ce10304e6901

ÔNG TRƯƠNG VĂN MẪN – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Có kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, kiểm soát nội bộ tại các công ty ngành tiêu dùng, may mặc, công nghiệp,…

  • 2006-2010: Thống kê hóa, Công Ty TNHH Quang Xuân
  • 2012-2017: Quản đốc tại công Ty PPT Huế
  • 2018-2020: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại công ty Song Thiên Long
  • 07/2020-Nay: Trưởng ban Kiểm soát Nội bộ tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup

Recommended Posts