SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN VSETGROUP

Tutorial Website Blog Banner 2

VsetGroup giới thiệu sơ đồ cấu tạo tổ chức của Tập Đoàn, với mục đích hiển thị cấu trúc, hệ thống thứ bậc nội bộ và làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng phòng ban.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG: Cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty, chịu trách nhiệm thông qua định hướng phát triển của công ty, báo cáo tài chính hằng năm. Đặc biệt, đại hội cổ đông có quyền quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần.

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN: Hay cách gọi khác là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty. Chủ tịch là người dẫn dắt, lãnh đạo và yêu cầu đến ban giám đốc, từ đó bầu và bãi nhiệm các cán bộ của một tập Đoàn và giám sát các hoạt động nhân sự, tài chính, môi trường và kỷ luật của một tập Đoàn.

BAN PHÁP CHẾ: Có nhiệm vụ xem xét tính hợp lý của các quy định, điều lệ trong công ty; Giám sát và điều chỉnh hành vi của nhân viên trong công ty đúng với pháp luật và các quy định nội bộ, đảm bảo một môi trường làm việc tốt nhất.

VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN: Cơ quan trợ lý của Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội đồng quản trị; có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động, yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Có vai trò điều hành, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động kinh doanh, sản xuất của Tập Đoàn.

BAN KIỂM SOÁT: Có nhiệm vụ giống như các cơ quan tư pháp, giúp kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành của công ty. Đồng thời Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính và hoạt động tài chính của Tập Đoàn.

BAN VẬT TƯ TÀI SẢN: Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát các nguồn vật tư, tài sản, nắm rõ thông tin số liệu, tham vấn cho doanh nghiệp các hướng gia tăng tài sản cố định, lên kế hoạch giải quyết hợp lý những tình huống rủi ro xảy ra với tài sản.

KHỐI VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN:

  • 1. KHỐI KINH DOANH: Là bộ phận chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến việc bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty ra thị trường; tư vấn về việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm; mở rộng thị trường; xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
  • 2. KHỐI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN: Đảm nhiệm hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, công nghệ mới… nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường và chiến lược phát triển của Tập Đoàn.
  • 3. KHỐI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ: Chịu trách nhiệm với các công việc liên quan tới thủ tục hành chính nói chung của công ty và thực hiện tổ chức tuyển dụng, đào tạo và các công tác văn thư để lưu trữ thông tin của nhân viên.
  • 4. KHỐI MARKETING TRUYỀN THÔNG: Có chức năng xây dựng kế hoạch phân phối, ra mắt sản phẩm mới, quảng bá sản phẩm… thúc đẩy nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của khách hàng; Làm việc với báo chí, các đối tác truyền thông nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu của công ty.
  • 5. KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: Tham mưu và giúp công ty về công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của công ty, đảm bảo cân đối nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, đầu tư phát triển của công ty.
  • 6. KHỐI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: Là văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới.

KHỐI CÔNG TY THÀNH VIÊN: Vận hành hoàn toàn độc lập trong việc tổ chức kinh doanh, sản xuất, phân phối các sản phẩm, dịch vụ nhiều lĩnh vực đa ngành nghề. Được Tập Đoàn đầu tư tài chính, máy móc cũng như công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển chuyên sâu về một lĩnh vực nhất định, phát huy một cách tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Recommended Posts